Gizlilik
Verdi Hukuk Bürosu (“Verdi”) olarak sağlamakta olduğumuz hizmetler kapsamında işlenen kişisel verilerin korunması için gereken tüm hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde çalışanlarımız, stajyer dahil çalışan adaylarımız, müvekkiller, potansiyel müvekkiller, tedarikçiler ve işbirliği içinde olduğumuz kurumlar ve bunların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri başta olmak üzere internet sitemizi ziyaret eden kişiler ve kişisel verileri işlenen diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak ve hukuka aykırı erişimini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Verdi olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu Verdi Hukuk Bürosu-Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile verisi işlenen gerçek kişi olarak sizleri kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel veriler, faaliyetlerimizin yürütülmesi ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak aşağıda belirtilen amaçlar ile ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:
 • Müvekkiller ile olan ilişkilerin yürütülmesi, müvekkillerin ihtiyacı olan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sağlanması, müvekkiller ile imzalanan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yönelik tamamlayıcı hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya sağlanması,
 • Müvekkillere ve potansiyel müvekkillere çeşitli hukuki gelişmeler ve mevzuat ve sektör güncellemeleri ile Verdi’ye ilişkin gelişmeler ve hizmetlerimize ilişkin bilgi verilmesi, belirli gün kutlamaları için mesaj gönderilmesi de dahil kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunulması,
 • Potansiyel müvekkiller ve müvekkiller ile çıkar çatışması bulunup bulunmadığını tespit etmek,
 • Tedarikçiler ve dış hizmet sağlayıcılar ile imzalanan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç olunan mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi,
 • İşe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi,
 • İnternet sitemizin kullanımının değerlendirilmesi ve performansının izlenmesi ve yönetilmesi,
 • Bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılması, güncellenmesi,
 • Yukarıda belirtilen amaçlarla elde edilen verilerin ileri gerçekleştirilecek işlemlerde de kullanılabilmesi için saklanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması (zararlı elektronik postaların tespitine yönelik taramaların gerçekleştirilmesi, güvenlik kameraları vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması, şifre ile bağlanması mümkün olan kablosuz internet ağı üzerindeki, bağlanılan kaynak ve hedef adres ile sınırlı, ağ trafiğinin, izinsiz erişim ve mevzuata aykırı işlemlerin saptanması amacıyla takibi),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kara para aklama ve/veya sahteciliğin önlenmesi de dahil yasal ve mesleki düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
İşlediğimiz kişisel veriler arasında ilgili gerçek kişinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni durumu, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf gibi kimlik verileri, adres, telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim bilgileri, çalıştığı kuruluş, iş unvanı ve görevi, çalıştığı sektör hakkında bilgi gibi mesleki bilgiler, banka hesap bilgileri, fatura detayları gibi finansal veriler, görsel ve işitsel kayıtlar ile çalışan ve çalışan adayları açısından geçerli olmak üzere özgeçmişi dahil mesleki deneyim, özlük ve sağlık verileri yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, yüz yüze kanallar, web sitesi, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim, elektronik posta ve diğer her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla Verdi ile iletişime geçildiğinde ve paylaşıldığında ve/veya potansiyel müvekkil ve/veya müvekkil, meslektaş, çalışan, iş ortağı, dış hizmet sağlayıcı veya tedarikçi sıfatıyla iş ilişkisine girildiğinde doğrudan veya bunların temsilcileri, yetkilileri ve/veya çalışanlarından ya da kamuya açık platformlardan ve yetkili kişi ve makamlardan mevzuata uygun olarak elde edilmektedir. Belirtilen yollarla toplanan kişisel veriler Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
 • Verdi’nin tabi olduğu yerel veya uygulanabilir yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Verdi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Verdi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
şartlarına dayanarak açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, avukatlık mevzuatı doğrultusunda ve gereğince gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla yeterli önlemler alınarak işlenebilecektir.

Müvekkillerden, iş ortaklarından, tedarikçiler ve dış hizmet sağlayıcılardan; çalışanları, müşterileri veya diğer üçüncü kişiler hakkında veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin Verdi ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak sağlanması ilgili veri aktaran tarafın sorumluluğundadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Verdi olarak, kişisel verileri işbu Bilgilendirme Metninde yer alan amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak ve gerekli olduğu ölçüde iş ortaklarımız, telekomünikasyon operatörleri, altyapı ve elektronik haberleşme de dahil dış hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, bankalar ve finansal kuruluşlar ve harici danışmanlar ile paylaşmaktayız.

Verdi, müvekkil hak sahiplerine ait kişisel verileri, mahkemeler, resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda yasal zorunluluk sebebiyle paylaşabilir.

Kişisel veriler kural olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak, hukuki hizmetlerin gerektirmesi halinde gerekli ve hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara kişisel verilen korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aktarım gerçekleştirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, MUHAFAZASI VE İMHASI
Verdi, kişisel verileri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun şekilde işlemekte, korumakta, muhafaza ve imha etmektedir. Kişisel veriler, basılı kopya olarak ve/veya elektronik ortamda, dış hizmet sağlayıcılarımızın sunucuları üzerinde muhafaza edilmektedir.

Kişisel veriler, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen işlenme amaçları için geçerli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde öngörülen süre boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde, kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Verilerin saklandığı fiziksel ortama ve/veya sunuculara ve/veya diğer sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinin ve/veya ifşa edilmesinin öğrenilmesi durumunda, ilgili kişisel veri sahibi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu derhal bilgilendirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanun’un 11. Maddesi kapsamında her bir kişisel veri sahibi;
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Levent Cad. Yeni Sülün Sok. No. 1 34330 1. Levent, Beşiktaş adresine veya info@verdi.av.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Veri sahipleri başvurularında; ad/soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası, (varsa kimlik numarası) tebligata esas yerleşim yeri veya adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasının ve “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” kaydının bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Verdi’ye yukarıdaki şekilde iletmeniz durumunda, Verdi talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi durumunda Verdi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilecektir.

BİLGİLENDİRME METNİ HAKKINDA
İşbu Bilgilendirme Metni içeriğinde, gerekli olduğu takdirde, değişen kişisel veri işleme süreçleri dolayısıyla mevzuata uyum sağlamak amacıyla değişiklikler yapılabilecektir. Bilgilendirme Metni değişikliklerini takip edebilmek için internet sitemizi (http://verdi.av.tr/) belirli aralıklarla ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.